Springboard yn cefnogi’r gymuned diolch i arian y Loteri Genedlaethol / Springboard supporting the community thanks to National Lottery funding

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi galluogi Springboard i helpu cymunedau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, y Barri a’r cyffiniau i ddod o hyd i waith yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Bydd yr arian yn galluogi pobl ddi-waith i gael mynediad i fodiwlau hyfforddiant a mentora un-i-un ar-lein, gan ddarparu sesiynau cyngor grŵp, gweithdai datblygu CV ac ymarfer cyfweliad.

Gwnaeth Springboard gais llwyddiannus am £92,000 i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. O ganlyniad, bydd 120 o bobl yn cael budd o raglen Academi Lletygarwch Digidol dair-wythnos Springboard er mwyn gwella eu rhagolygon am swyddi.  


National Lottery players have made it possible for Springboard to help communities in Cardiff, Newport, Bridgend, Barry and surrounding areas get into work during this challenging time.

The funding will give unemployed people access to online training modules and 1-2-1 mentoring, delivering group advice sessions, CV development workshops and interview practice. 

Springboard successfully applied for £92k from The National Lottery Community Fund and, as a result, 120 people will benefit from Springboard’s three-week Digital Hospitality Academy programme to improve their job prospects

I gofrestru ar gyfer y cymorth hwn gyda chyflogadwyedd, dylai unigolion fynd i’r dudalen we: www.springboard.uk.net/dhawales/

To register for this employability support, individuals should visit: www.springboard.uk.net/dhawales/


Dywedodd Chris Gamm, Prif Swyddog Gweithredol Springboard: “Rydym yn ddiolchgar iawn i gael yr arian oddi wrth Loteri Genedlaethol Cymru, sy’n ein galluogi ni i gynorthwyo’r rhai sy’n ddi-waith yng Nghymru a helpu i wella’u rhagolygon am swyddi. Gyda’r arian hwn, gallwn wneud gwahaniaeth i fywydau 120 o bobl, gan roi iddynt yr hyder a’r sgiliau a fydd yn eu helpu i ddod o hyd i waith.” 

Dywedodd Gemma Edmonds, Pennaeth Cyflawni De Orllewin Lloegr a Chymru: “Mae hwn yn gyfle gwych! Dydyn ni ddim yn gallu aros i ddechrau’r rhaglen a mynd allan i’r cymunedau lleol.” 

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn blaenoriaethu ceisiadau grant ar gyfer gweithgarwch cymunedol sy’n gysylltiedig â COVID-19. I gael gwybod mwy, ewch i: ww.tnlcommunityfund.org.uk/wales


Chris Gamm, CEO of Springboard, said: “We are so grateful to receive the funding from the National Lottery Wales, enabling us to support those unemployed in Wales and help improve their job prospects. With this funding, we can make a difference to 120 people’s lives, giving them the confidence and skills that will help them find employment.” 

Gemma Edmonds, Head of South West and Wales Delivery, said: “This is a brilliant opportunity! We can’t wait to begin the programme and get out into local communities.”

The National Lottery Community Fund is prioritising grant application for community activity related to COVID-19. To find out more visit www.tnlcommunityfund.org.uk/wales


Published: 21st September 2020

Last edited: 29th October 2020